عملکرد بوستر پمپ دور ثابت

زمانی که مصرف آب شروع می‌شود فشار آب در شبکه افت می‌کند و برای جبران افت فشار آب اولین الکترو پمپ شروع به کار می‌کند اگر اولین الکتروپمپ قادر به تأمین حداقل فشار مورد نیاز نباشد الکتروپمپ های دیگر به ترتیب شروع به کار می‌کند تا افت فشار آب مورد نیاز ثابت نگه داشته شود و زمانی که فشار آب کم یا متوقف شود الکتروپمپ ها به ترتیب از مدار خارج می‌شوند. در بوستر پمپ دور ثابت جدید برای فرمان دادن جهت خاموش و روشن کردن الکتروپمپ ها و برای کنترل فشار فقط از دو پرشر سوییچ استفاده می‌شود یک پرشر سوییچ وظیفه حداکثر فشار و دیگری وظیفه حداقل فشار را تنظیم می‌کند به این صورت که با بسته شدن مدار هر یک از پرشر سوییچ سیگنال رسیدن فشار آب به حداکثر یا حداقل به تابلوی برق بوستر پمپ می‌رساند و تابلوی فرمابن بسته به حداقل یا حداکثر بودن فشار فرامین لازم جهت خاموش و روشن شدن را صادر می‌کند. عملکرد بوستر پمپ‌های دور ثابت توسط تابلوی برق، منبع تحت فشار دیافراگمی و پرشر سوئیچ‌های حداقل و حداکثر فشار کنترل می‌شود. فشار خروجی بوستر پمپ توسط دو پرشرسوییچ حداقل و حداکثر حس می‌شود و پروسسور موجود در تابلوی برق بر این اساس فرامین مناسب به الکتروپمپ های بوستر پمپ را صادر می‌نماید.

و این در حالی است که در بوستر پمپ دور ثابت قدیمی به ازای هر یک از الکتروپمپ ها یک پرشر سوییچ استفاده می شد. به این صورت که بر روی هر بوستر پمپ یک پرشر سوییچ نصب می شد تا امکان فرمان نوبتی روشن و خاموش شدن الکترو پمپ ها بر اساس نیاز موجود در شبکه فراهم کند. با این روش بوستر پمپ دور ثابت قابلیت تنظیم پرشر سوییچ مربوطه به هر الکتروپمپ براساس اختلاف فشار ۰٫۵ بار با پرشر سوییچ مربوط به الکتروپمپ قبلی امکان کنترل دبی و فشار مدار بوستر پمپ در شرایط بهینه فراهم می آورد. در بوستر پمپ های دور ثابت پیشرفته، برای عملکرد بسیار دقیق بوستر پمپ، بجای استفاده از پرشر سوئیچ ها از تنها از یک عدد پرشر ترانسمیتر به همراه کنترلر استفاده می شود.

 

در بوستر پمپ دور ثابت از یک منبع تحت فشار با ظرفیت مشخص استفاده می شود. این منبع ها از نوع دیافراگمی هستند. ظرفیت مفید منبع دیافراگمی برای ۱۵ بار خاموش شدن هر یک از الکتروپمپ های بوستر پمپ از حاصل تقسیم ظرفیت یک پمپ برحسب لیتر در دقیقه به تعداد الکتروپمپ های بوستر پمپ بدست می آید. راندمان منبع دیافراگمی معمولا ۳۳ درصد است لذا حجم منبع دیافراگمی ۳ برابر حجم واقعی آن خواهد بود. زمانی که چند الکتروپمپ باهم روشن می‌شوند علاوه به را تأمین آب مورد نیاز مصرف کننده، مقدار آب اضافی در منبع دیافراگمی ذخیره شده و باعث افزایش تدریجی فشار آب سیستم و رسیدن به فشار پرشر سوئیچ حداکثر می‌شود و به این وسیله دستور خاموش شدن الکترو پمپ‌ها روشن توسط تابلو برق بوستر پمپ صادر می‌گردد البته ممکن است تابلو برق دستور خاموش شدن بعضی از الکتروپمپ ها را بدهد تا فشار از مقدار حداکثر کاهش یابد. در این حالت آب مصرفی از منبع دیافراگمی مصرف می‌شود تا فشار پرشر سوییچ به حداقل برسد.

اجزای تشکیل دهنده بوستر پمپ دور ثابت

بوستر پمپ دور ثابت در اجزای مانند بخش مکش و بخش دهش ، شاسی اصلی ، الکترو پمپ ها با بوستر پمپ های درو متغیر مشترک می باشند.

اجزای اصلی بوستر پمپ دور ثابت عبارت است از:

  • مجموعه الکتروپمپ ها
  • شاسی اصلی
  • بخش مکش
  • بخش دهش
  • تابلوی کنترل و فرمان دور ثابت
  • منبع دیافراگمی
  • پرشر سوئیچ حداقل و حداکثر فشار

مزایای بوستر پمپ دور ثابت

مهم‌ترین مزایای بوستر پمپ دور ثابت کاهش توان مصرفی است به این صورت که اگر دبی مصرفی از دبی پمپ اول بیشتر باشد پمپ دوم وارد مدار شده و میزان حداکثر دبی مصرفی را تنظیم می‌کند.

دیگر مزایای بوستر پمپ دور ثابت کنترل سرعت است. تنظیم سرعت بوستر پمپ‌ها دور ثابت تحت کنترل مقدار سوئیچ فشار هستند و کمی ارزانتر از مدل‌های معادل سرعت متغیر هستند. برای کنترل دور سرعت از اینورتر استفاده می‌شود که با تغییر فرکانس دور پمپ را نیز تغییر می‌دهد.